nazwa funduszu Gwarancji Zysku (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużnych papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub inne podmioty o wysokiej wiarygodności finansowej. Fundusz zapewnia z góry określony zysk z inwestycji (gwarantowana stopa zwrotu), który jest ogłaszany przez ubezpieczyciela przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu gwarancji, przy czym okres ten nie może być krótszy niż kwartał kalendarzowy.