nazwa funduszu Spółek Dywidendowych (d. Aviva)
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu inwestowane są głównie w akcje (70%-100%), w tym przede wszystkim akcje spółek wypłacających dywidendy (w dominującym stopniu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy lokujących aktywa głównie w akcjach takich spółek). Pozostałe aktywa funduszu mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego.