nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva)
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów, poprzez lokowanie środków w akcje i dłużne papiery wartościowe, przy zastosowaniu strategii aktywnej alokacji, w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach. Subfundusz nie posiada stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy akcje i instrumenty dłużne. Subfundusz może także inwestować w waluty oraz pośrednio, poprzez jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne, w zagraniczne instrumenty finansowe. Udział poszczególnych aktywów zmienia się w zależności od perspektyw rynku akcji, rentowności instrumentów dłużnych oraz przewidywań co do zmienności kursów walut.