nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Min. 70% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa Goldman Sachs Global High Yield, lokujący min. 2/3 swoich aktywów w wysokodochodowe obligacje, emitowane przez spółki na całym świecie. Do 20% może być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie w papiery krótkoterminowe, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Do 20% środków może być lokowane w depozyty bankowe.