nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznegoGoldman Sachs Global High Yield wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Global High Yield zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktywów) w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym miejscu na świecie przez spółki, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań (co wyjaśnia przyczynę wyższej dochodowości: w celu skompensowania takiego ryzyka, spółka z niższym ratingiem oferuje obligacje o wysokiej dochodowości, dla rynków instrumentów wysokodochodowych ratingi kształtują się na poziomie od BB+ do CCC).