nazwa funduszu Zrównoważony (d. Aviva)
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych (40%-70%), w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu, udział akcji wynosi od 30% do 60% aktywów.