nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva)
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz Skarbiec Akcja to najprostszy sposób na inwestycje w najlepsze spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wybrane zarówno spośród WIG20 jak i spośród mniejszych spółek. Subfundusz lokuje aktywa w akcje przedsiębiorstw, które cechuje najwyższa jakość. Duży nacisk kładziony jest na utrzymanie wysokiego poziomu płynności.