nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane lub poręczone przez Skarbu Państwa, zaś jego celem jest osiąganie stabilnych, długoterminowych zysków z zachowaniem zasady minimalizacji ryzyka. Do portfela nabywane są także lokaty denominowane w walutach obcych o ile zapewniają wyższą dochodowość niż złotowe. Statut dopuszcza lokowanie do 20% aktywów w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i banki, z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Pozycje walutowe są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.