nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva)
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Min. 66% aktywów lokowana jest w instrumenty finansowe oparte o ceny surowców, w tym jednostki uczestnictwa funduszy surowcowych oraz akcje spółek, których działalność jest związana z wydobyciem lub przetwórstwem surowców. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe lub depozyty.