nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva)
grupa pozostałe
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz umożliwia uczestnikom inwestycje na niedostępnych dla osób prywatnych rynkach surowców. Polityka zakłada, że ekspozycja na te rynki nie będzie stanowiła mniej niż 66% portfela. Osiągana jest przede wszystkim poprzez lokaty w ETFy replikujące zachowanie indeksów rynków surowcowych. Pozostała część portfela może być lokowana w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje skarbowe. Pozycje walutowe są co do zasady zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.