nazwa funduszu Międzynarodowy (d. Aviva)
grupa portfele modelowe
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowana jest w akcje, akcje polskie mogą stanowić od 10% do 40%, a akcje zagraniczne od 50% do 80% aktywów. Maksymalny udział instrumentów dłużnych w aktywach wynosi 40%. Aktywa funduszu lokowane są w sposób pośredni, poprzez inwestycje w jednostki, tytuły uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne.