nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva)
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Turcja
polityka inwestycyjna Do 100% aktywów fundusz może lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe tureckich emitentów. Inwestycje w instrumenty udziałowe emitowane, przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące podstawowądziałalność w Turcji nie może być niższa niż 70% aktywów.