nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva)
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Turcja
polityka inwestycyjna Subfundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na turecki rynek akcyjny poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na turecki rynek akcyjny, w jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na turecki rynek akcyjny, w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynku tureckim. Ze względu na wysoki koszt zabezpieczenia ryzyka walutowego Subfundusz nie stosuje mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.