nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, ale także przez rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W niewielkim stopniu może również inwestować w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.