nazwa funduszu Akcji (d. Aviva)
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w akcje. Pozostałą część portfela stanowią papiery dłużne. Największą część aktywów funduszu stanowią akcje największych polskich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.