nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Allianz Europejskich Akcji (d. Aviva)
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Europa
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje co najmniej 75% aktywów w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które inwestują głównie w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich. Pozostałą część lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.