nazwa funduszu Dłużny (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu w dominującym stopniu lokowane są w sposób pośredni (poprzez jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych) w dłużnych papierach wartościowych, zarówno skarbowych jak i nieskarbowych oraz instrumentach finansowych rynku pieniężnego.