nazwa funduszu Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva)
grupa portfele modelowe
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w krajowe i zagraniczne dłużne papiery wartościowe, zarówno skarbowe, jak i nieskarbowe, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Pozostała część aktywów funduszu inwestowana jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.