nazwa funduszu Strategia Obligacyjna (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu lokowane są w jednostki uczestnictwa kategorii Z następujących subfunduszy: Aviva Investors Obligacji Dynamiczny, Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Aviva Investors Obligacji Globalny, Aviva Investors Niskiego Ryzyka. Zaangażowanie w każdy z tych subfunduszy może wynosić od 0% do 100% wartości portfela, a łączne zaangażowanie w jednostki subfunduszy będzie wynosiło od 90% do 100% aktywów funduszu. Niewielką część aktywów funduszu mogą stanowić bezpośrednio środki pieniężne.