nazwa funduszu Strategia Stabilna (d. Aviva)
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu mogą być lokowane w jednostki kategorii Z subfunduszy Allianz Duo FIO. Łączne zaangażowanie w jednostki subfunduszy o charakterze akcyjnym wynosi od 35% do 45% wartości portfela, zaś zaangażowanie w jednostki subfunduszy o charakterze dłużnym oraz w środki pieniężne wynosi od 55% do 65% wartości portfela. Niewielką część aktywów funduszu mogą stanowić bezpośrednio środki pieniężne.