nazwa funduszu Dynamiczny (d. Aviva)
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz wykazuje wysokie zaangażowanie w akcje spółek notowanych na GPW (od 70 do 100%). Pozostałą część portfela (do 30%) stanowią dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe.