nazwa funduszu Strategia Akcyjna (d. Aviva)
grupa portfele modelowe
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu mogą być lokowane w jednostki kategorii Z następujących subfunduszy: Allianz Globalnych Akcji, Allianz Polskich Akcji, Allianz Małych Spółek, Allianz Nowoczesnych Technologii. Zaangażowanie w jednostki każdego z tych subfunduszy wynosi od 0% do 100% wartości portfela, przy czym łączne zaangażowanie w jednostki tych subfunduszy będzie wynosiło od 90% do 100% wartości portfela. Niewielką część aktywów funduszu mogą stanowić bezpośrednio środki pieniężne.