nazwa funduszu Pieniężny (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu są lokowane głównie w instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe i obligacje o krótkim terminie wykupu. Znaczną część aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.